Trang chủ » Tổ chuyên môn
Tổ chuyên môn

TỔ LÍ - KT

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Dương Văn San

Vật Lý

Tổ trưởng

2

Nguyễn Văn Hởi

Vật Lý

Tổ phó

3

Trương Văn Hùng

Vật Lý

 

4

Nguyễn Văn Long

Vật Lý

 

5

Phạm Anh Tuấn

Vật Lý

 

6

Hà Thị Minh Hiên

Vật Lý

 

7

Nguyễn Thị Thúy

Vật Lý

 

8

Lê Thị Thúy

KTCN

 

9

Giáp Nữ Thanh Huyền

KTCN