Trang chủ » Tổ chuyên môn
Tổ chuyên môn

TỔ THỂ DỤC - QPAN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHUYÊN MÔN

1

Hoàng Trung Hà

Tổ trưởng

Thể dục

2

Vũ Mạnh Cường

Tổ phó

Thể dục

3

Chu Văn Hợp

Giáo viên

Thể dục

4

Bùi Văn Thính

Giáo viên

Thể dục

5

Trịnh Xuân Huế

Giáo viên

GDQP