Trang chủ » Tổ chuyên môn
Tổ chuyên môn

TỔ THỂ DỤC - QPAN

STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Hoàng Trung Hà TD Tổ trưởng
2 Vũ Mạnh Cường GDQP Tổ phó
3 Bùi Văn Thính TD  
4 Chu Văn Hợp TD  
5 Trịnh Xuân Huế GDQP