Trang chủ » Ba công khai
Ba công khai

Biểu số 2

     

Biểu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị: THPT Phương Sơn    
Chương: 422 490 494    

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2012

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

      ĐV tính: đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu    
1  Thu phí, lệ phí    
  Học phí học A 358,915,000  
  Học phí học B    
  Lệ phí thi    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)    
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác     
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)    
3   Hoạt động sự nghiệp khác     
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số đưược để lại chi theo chế độ    
1  Phí, lệ phí 358,915,000  
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)    
3  Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác     
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
B Dự toán chi ngân sách nhà nưước    
I Loại 490..., khoản. 494 4,638,532,000 0
1   Chi thanh toán cá nhân 3,812,000,000  
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn 100,000,000  
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn 600,000,000  
4   Chi khác 126,532,000  
II Loại ..., khoản …    
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có) 4,638,532,000  
1   Chi thanh toán cá nhân    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác    
   

Ngày 01  tháng 09  năm 2012

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

Trần Duy Phương