Trang chủ » Kế hoạch hoạt động
Hoạt động chung
Kế hoạch thi HSG cấp cơ sở, cụm Lục Nam
Thời gian tổ chức thi là ngày Chủ nhật, 03/3/2013. Địa điểm: Trường THPT Lục Nam