Trang chủ » Thông tin giáo dục
Thông tin giáo dục

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2013 tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Kế hoạch số 1954/KH-HĐ ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng xét tuyển giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2013, đối tượng, chỉ tiêu, số lượng, thời gian... hình thức xét tuyển giáo viên năm 2013 của tỉnh Bắc Giang cụ thể như sau: