Các Tổ chuyên môn

TỔ TOÁN – TIN

1 Hoàng Văn Năng Tổ Trưởng Toán Thạc sỹ 0979474341
2 Lê Minh Quỳnh Hoa Tổ Phó Toán Thạc sỹ 0976396858
3 Đỗ Văn Cứ Giáo Viên Toán Đại học 0989089626
4 Giáp Thị Thuỳ Dung Giáo Viên Toán Thạc sỹ 0383559668
5 Đào Anh Dũng Giáo Viên Toán Thạc sỹ 0916161818
6 Nguyễn Thị Hồng Giáo Viên Toán Đại học 0983851136
7 Đỗ Thị Mai Giáo Viên Toán Đại học 0984315385
8 Đỗ Ngọc Nguyên Tổ Phó Toán Đại học 0979821977
9 Nguyễn Thị Nhàn Giáo Viên Toán Đại học 0916760192
10 Tạ Đăng Toàn Giáo Viên Toán Đại học 0985075626
11 Đỗ Thị Hà Giáo Viên Toán Đại học 0988328589
12 Lưu Thị Thanh Mai Giáo Viên Toán Đại học 0374671423
13 Lê Minh Tuấn Giáo Viên Tin học Đại học 0983625378
14 Dương Thị Minh Khang Giáo Viên Tin học Thạc sỹ 0989299261
15 Nguyễn Thị Hương Giáo Viên Tin học Thạc sỹ 0985054666
16 Trần Thị Mơ Giáo Viên Tin học Đại học 0374686001

TỔ NGỮ VĂN

1 Ngô Thị Hà Ngữ văn Tổ Trưởng Đại học 0387016297
2 Trần Thị Tân Hoà Ngữ văn Tổ Phó Đại học 0979728377
3 Hoàng Thị Ánh Ngữ văn Giáo Viên Đại học 0988838156
4 Nguyễn Thị Lệ Hằng Ngữ văn Giáo Viên Đại học 0985019556
5 Nguyễn Thị May Ngữ văn Giáo Viên Đại học 0368096988
6 Nguyễn Thị Tân Hương Ngữ văn Giáo Viên Thạc sỹ 0962241212
7 Lê Thị Thanh Hương Ngữ văn Giáo Viên Đại học 0989665747
8 Nguyễn Thị Thiêm Ngữ văn Giáo Viên Đại học 0966422587
9 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Ngữ văn Giáo Viên Đại học 0989148682

TỔ VẬT LÝ – KTCN

1 Dương Văn San Tổ Trưởng Vật lí Đại học 0983896467
2 Nguyễn Văn Hởi Tổ Phó Vật lí Thạc sỹ 0986810836
3 Trương Văn Hùng Giáo Viên Vật lí Đại học 0948440261
4 Nguyễn Văn Long Giáo Viên Vật lí Thạc sỹ 0343835989
5 Hà Thị Minh Hiên Giáo Viên Vật lí Đại học 0393915142
6 Nguyễn Thị Thuý Giáo Viên Vật lí Đại học 0392304087
7 Phạm Anh Tuấn Giáo Viên Vật lí Đại học 0982353955
8 Lê Thị Thuý Giáo Viên KTCN Đại học 0917865103
9 Giáp Nữ Thanh Huyền Giáo Viên KTCN Đại học 0977544527

TỔ HOÁ – SINH – KTNN

1 Phạm Thị Hiền Tổ Trưởng Hóa học Thạc sỹ 0989245379
2 Thân Thị Minh Đức Tổ Phó Hóa học Đại học 0972332868
3 Hà Văn Huệ Giáo Viên Hóa học Đại học 0986415289
4 Nguyễn Thị Ngà Giáo Viên Hóa học Đại học 0989722114
5 Nguyễn Thị Tĩnh Giáo Viên Hóa học Đại học 0983041929
6 Nguyễn Thu Hằng Giáo Viên Hóa học Đại học 0987870366
7 Nguyễn Thị Hiệp Giáo Viên KTNN Đại học 0369399657
8 Ngô Văn Hiển Giáo Viên Sinh học Đại học 0983548158
9 Đặng Hoà Hiếu Giáo Viên Sinh học Thạc sỹ 0983172784
10 Nguyễn Thị Duyên Giáo Viên Sinh học Đại học 0344961488
11 Dương Toàn Thắng Tổ Phó Sinh học Đại học 0982139249
12 Chu Thị Nga Giáo Viên Sinh học Đại học 0984313867

TỔ SỬ – ĐỊA – GDCD

1 Lương Thế Tùng Tổ Trưởng Lịch sử Đại học 0983903343
2 Lê Thị Quỳnh Giang Giáo Viên Lịch sử Đại học 0985567186
3 Nguyễn Thị Thuý Giáo Viên Lịch sử Đại học 0985618135
4 Lương Xuân Kiên Giáo Viên Địa lí Đại học 0989669759
5 Vũ Chí Công Tổ Phó Địa lí Đại học 0984024755
6 Giáp Thị Hường Giáo Viên Địa lí Đại học 0963685691
7 Nguyễn Viết Xuân Giáo Viên GDCD Đại học 0388029583
8 Lưu Thị Thoan Giáo Viên GDCD Đại học 0985981099

TỔ NGOẠI NGỮ

1 Lê Thanh Ngần Tổ Trưởng Tiếng Anh Đại học 0365626989
2 Thân Thế Phương Tổ Phó Tiếng Anh Đại học 0346232539
3 Phan Thị Bắc Giáo Viên Tiếng Anh Đại học 0388343569
4 Nguyễn Anh Giang Giáo Viên Tiếng Anh Đại học 0394211288
5 Vũ Văn Hoạt Giáo Viên Tiếng Anh Đại học 0979817189
6 Nguyễn Hải Hồng Giáo Viên Tiếng Anh Đại học 0389677866
7 Nguyễn Thị Thuỷ-  A Giáo Viên Tiếng Anh Đại học 0985216108
8 Nguyễn Thị Thủy-  B Giáo Viên Tiếng Anh Đại học 0948935240

TỔ TD – GDQP

1 Vũ Mạnh Cường Tổ Trưởng Thể dục Đại học 0986626898
2 Hoàng Trung Hà Tổ Phó Thể dục Đại học 0982432108
3 Chu Văn Hợp Giáo Viên Thể dục Đại học 0979792404
4 Bùi Văn Thính Giáo Viên Thể dục Đại học 0983.553.603
5 Trịnh Xuân Huế Giáo Viên GDQP Đại học 0982617235
6 Nguyễn Tiến Thành Giáo Viên Thể dục Đại học 0968642368

TỔ VĂN PHÒNG

1 Nguyễn Thị  Lý Tổ Trưởng Văn thư Cao đẳng 0334628916
2 Nguyễn Thị Trang Nhân Viên Kế toán Cao đẳng 0865677238
3  Thân Thu Hằng Nhân Viên Thư viện Đại học 0974234725
4  Nguyễn Thị Hà Nhân Viên Y tế HĐ Cao đẳng 0973827258