Đoàn Thanh Niên

BÍ THƯ: Đ/C Nguyễn Văn Long

SĐT: 0343.835.989

EMAIL: nvlong.ps@bacgiang.edu.vn

 

PHÓ BÍ THƯ: Đ/C Hà Thị Minh Hiên

SĐT: 0393.915.142

EMAIL: htmhien.ps@bacgiang.edu.vn

PHÓ BÍ THƯ: Đ/C Chu Thị Nga

SĐT: 0984.313867

EMAIL: ctnga.ps@bacgiang.edu.vn

 

DANH SÁCH  BCH ĐOÀN

TRƯỜNG THPT PHƯƠNG SƠN