Tổ Chức Công Đoàn

CHỦ TỊCH: Đ/C NGÔ VĂN HIỂN

SĐT: 0983.548.158

EMAI: nvhien.ps@bacgiang.edu.vn

PHÓ CHỦ TỊCH: Đ/C GIÁP THỊ THÙY DUNG

SĐT: 0383.559668

EMAIL: gttdung.ps@bacgiang.edu.vn

 

DANH SÁCH CÁC Đ/C BCH CÔNG ĐOÀN

STT Họ Và Tên Chuyên Môn
1 Ngô Văn Hiển Sinh học – Chủ tịch
2 Giáp Thị Thuỳ Dung Toán – Phó chủ tịch
3 Vũ Mạnh Cường Thể Dục – UVBCH
4 Bùi Văn Thính Thể Dục – UVBCH
5 Giáp Nữ Thanh Huyền CN – UVBCH