Danh bạ điện tử

Trường THPT Phương Sơn – Lục Nam – Bắc Giang
Địa chỉ: TT Phương Sơn – Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang
Tel/ Fax: 02403.885.270 – Admin: 0983.625.378
Email : thptphuongson@bacgiang.edu.vn
Website: http://www.thptphuongson.edu.vn

         
DANH SÁCH CBGVNV NĂM HỌC 2021-2022
STT Họ Và Tên Tổ Chuyên môn Trình độ Số ĐT Email
1 Phạm Hùng  HT Vật lí Thạc sỹ 0988103268  phung.ps@bacgiang.edu.vn
2 Nguyễn Thị Lý PHT Toán Thạc sỹ 0982544998 ntly.kt@bacgiang.edu.vn
3 Mai Đình Nhường PHT Hóa học Thạc sỹ 0915230183

0985419183

 mdnhuong.ln@bacgiang.edu.vn
4 Hoàng Văn Năng Tổ Trưởng Toán Thạc sỹ 0979474341  hvnang.ps@bacgiang.edu.vn
5 Lê Minh Quỳnh Hoa Tổ Phó Toán Thạc sỹ 0976396858  lmqhoa.ps@bacgiang.edu.vn
6 Đỗ Văn Cứ Giáo Viên Toán Đại học 0989089626  dvcu.ps@bacgiang.edu.vn
7 Giáp Thị Thuỳ Dung Giáo Viên Toán Thạc sỹ 0383559668  gttdung.ps@bacgiang.edu.vn
8 Đào Anh Dũng Giáo Viên Toán Thạc sỹ 0916161818  dadung.ps@bacgiang.edu.vn
9 Nguyễn Thị Hồng Giáo Viên Toán Đại học 0983851136  nthong.ps@bacgiang.edu.vn
10 Đỗ Thị Mai Giáo Viên Toán Đại học 0984315385  dtmai.ps@bacgiang.edu.vn
11 Đỗ Ngọc Nguyên Tổ Phó Toán Đại học 0979821977  dnnguyen.ps@bacgiang.edu.vn
12 Nguyễn Thị Nhàn Giáo Viên Toán Đại học 0916760192  ntnhan.ps@bacgiang.edu.vn
13 Tạ Đăng Toàn Giáo Viên Toán Đại học 0985075626  tdtoan.ps@bacgiang.edu.vn
14 Đỗ Thị Hà Giáo Viên Toán Đại học 0988328589  dtha.ps@bacgiang.edu.vn
15 Lưu Thị Thanh Mai Giáo Viên Toán Đại học 0374671423  lttmai.ps@bacgiang.edu.vn
16 Lê Minh Tuấn Giáo Viên Tin học Đại học 0983625378  lmtuan.ps@bacgiang.edu.vn
17 Dương Thị Minh Khang Giáo Viên Tin học Thạc sỹ 0989299261  dtmkhang.ps@bacgiang.edu.vn
18 Nguyễn Thị Hương Giáo Viên Tin học Thạc sỹ 0985054666  nthuong.ps@bacgiang.edu.vn
19 Trần Thị Mơ Giáo Viên Tin học Đại học 0374686001  ttmo.ts@bacgiang.edu.vn
20 Dương Văn San Tổ Trưởng Vật lí Đại học 0983896467  dvsan.ps@bacgiang.edu.vn
21 Nguyễn Văn Hởi Tổ Phó Vật lí Thạc sỹ 0986810836  nvhoi.ps@bacgiang.edu.vn
22 Trương Văn Hùng Giáo Viên Vật lí Đại học 0948440261  tvhung.ps@bacgiang.edu.vn
23 Nguyễn Văn Long Giáo Viên Vật lí Thạc sỹ 0343835989  nvlong.ps@bacgiang.edu.vn
24 Hà Thị Minh Hiên Giáo Viên Vật lí Đại học 0393915142  htmhien.ps@bacgiang.edu.vn
25 Nguyễn Thị Thuý Giáo Viên Vật lí Đại học 0392304087  nthuyb.ps@bacgiang.edu.vn
26 Phạm Anh Tuấn Giáo Viên Vật lí Đại học 0982353955  patuan.ps@bacgiang.edu.vn
27 Lê Thị Thuý Giáo Viên KTCN Đại học 0917865103  ltthuy.ps@bacgiang.edu.vn
28 Giáp Nữ Thanh Huyền Giáo Viên KTCN Đại học 0977544527  gnthuyen.ps@bacgiang.edu.vn
29 Phạm Thị Hiền Tổ Trưởng Hóa học Thạc sỹ 0989245379  pthien.ps@bacgiang.edu.vn
30 Thân Thị Minh Đức Tổ Phó Hóa học Đại học 0972332868  ttmduc.ps@bacgiang.edu.vn
31 Hà Văn Huệ Giáo Viên Hóa học Đại học 0986415289  hvhue.ps@bacgiang.edu.vn
32 Nguyễn Thị Ngà Giáo Viên Hóa học Đại học 0989722114  ntnga.ps@bacgiang.edu.vn
33 Nguyễn Thị Tĩnh Giáo Viên Hóa học Đại học 0983041929  nttinh.ps@bacgiang.edu.vn
34 Nguyễn Thu Hằng Giáo Viên Hóa học Đại học 0987870366  nthang.ps@bacgiang.edu.vn
35 Nguyễn Thị Hiệp Giáo Viên KTNN Đại học 0369399657  nthiep.ps@bacgiang.edu.vn
36 Ngô Văn Hiển Giáo Viên Sinh học Đại học 0983548158  nvhien.ps@bacgiang.edu.vn
37 Đặng Hoà Hiếu Giáo Viên Sinh học Thạc sỹ 0983172784  dhhieu.ps@bacgiang.edu.vn
38 Nguyễn Thị Duyên Giáo Viên Sinh học Đại học 0344961488  ntduyen.ps@bacgiang.edu.vn
39 Dương Toàn Thắng Tổ Phó Sinh học Đại học 0982139249  dtthang.ps@bacgiang.edu.vn
40 Chu Thị Nga Giáo Viên Sinh học Đại học 0984313867  ctnga.ps@bacgiang.edu.vn
41 Lương Thế Tùng Tổ Trưởng Lịch sử Đại học 0983903343  lttung.ps@bacgiang.edu.vn
42 Lê Thị Quỳnh Giang Giáo Viên Lịch sử Đại học 0985567186  ltqgiang.ps@bacgiang.edu.vn
43 Nguyễn Thị Thuý Giáo Viên Lịch sử Đại học 0985618135  nthuyb.ps@bacgiang.edu.vn
44 Lương Xuân Kiên Giáo Viên Địa lí Đại học 0989669759  lxkien.ps@bacgiang.edu.vn
45 Vũ Chí Công Tổ Phó Địa lí Đại học 0984024755  vccong.ps@bacgiang.edu.vn
46 Giáp Thị Hường Giáo Viên Địa lí Đại học 0963685691  gthuong.ps@bacgiang.edu.vn
47 Nguyễn Viết Xuân Giáo Viên GDCD Đại học 0388029583  nvxuan.cl@bacgiang.edu.vn
48 Lưu Thị Thoan Giáo Viên GDCD Đại học 0985981099  ltthoan.ps@bacgiang.edu.vn
49 Ngô Thị Hà Ngữ văn Tổ Trưởng Đại học 0387016297  ntha.ps@bacgiang.edu.vn
50 Trần Thị Tân Hoà Ngữ văn Tổ Phó Đại học 0979728377  ttthoa.ps@bacgiang.edu.vn
51 Hoàng Thị Ánh Ngữ văn Giáo Viên Đại học 0988838156  htanh.ps@bacgiang.edu.vn
52 Nguyễn Thị Lệ Hằng Ngữ văn Giáo Viên Đại học 0985019556  ntlhang.ps@bacgiang.edu.vn
53 Nguyễn Thị May Ngữ văn Giáo Viên Đại học 0368096988  ntmay.ps@bacgiang.edu.vn
54 Nguyễn Thị Tân Hương Ngữ văn Giáo Viên Thạc sỹ 0962241212  ntthuong.ps@bacgiang.edu.vn
55 Lê Thị Thanh Hương Ngữ văn Giáo Viên Đại học 0989665747  ltthuong.ps@bacgiang.edu.vn
56 Nguyễn Thị Thiêm Ngữ văn Giáo Viên Đại học 0966422587  ntthiem.ps@bacgiang.edu.vn
57 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Ngữ văn Giáo Viên Đại học 0989148682  ntthuy.ps@bacgiang.edu.vn
58 Lê Thanh Ngần Tổ Trưởng Tiếng Anh Đại học 0365626989  ltngan.ps@bacgiang.edu.vn
59 Thân Thế Phương Tổ Phó Tiếng Anh Đại học 0346232539  ttphuong.ps@bacgiang.edu.vn
60 Phan Thị Bắc Giáo Viên Tiếng Anh Đại học 0388343569  ptbac.ps@bacgiang.edu.vn
61 Nguyễn Anh Giang Giáo Viên Tiếng Anh Đại học 0394211288  nagiang.ps@bacgiang.edu.vn
62 Vũ Văn Hoạt Giáo Viên Tiếng Anh Đại học 0979817189  vvhoat.ps@bacgiang.edu.vn
63 Nguyễn Hải Hồng Giáo Viên Tiếng Anh Đại học 0389677866  nhhong.ps@bacgiang.edu.vn
64 Nguyễn Thị Thuỷ-  A Giáo Viên Tiếng Anh Đại học 0985216108  ntthuya.ps@bacgiang.edu.vn
65 Nguyễn Thị Thủy-  B Giáo Viên Tiếng Anh Đại học 0948935240  ntthuy.ts@bacgiang.edu.vn
66 Vũ Mạnh Cường Tổ Trưởng Thể dục Đại học 0986626898  vmcuong.ps@bacgiang.edu.vn
67 Hoàng Trung Hà Tổ Phó Thể dục Đại học 0982432108  htha.ps@bacgiang.edu.vn
68 Chu Văn Hợp Giáo Viên Thể dục Đại học 0979792404  cvhop.ps@bacgiang.edu.vn
69 Bùi Văn Thính Giáo Viên Thể dục Đại học 0983.553.603  bvthinh.ps@bacgiang.edu.vn
70 Trịnh Xuân Huế Giáo Viên GDQP Đại học 0982617235  txhue.ps@bacgiang.edu.vn
71 Nguyễn Tiến Thành Giáo Viên Thể dục Đại học 0968642368  ntthanh.cl@bacgiang.edu.vn
72 Nguyễn Thị  Lý Tổ Trưởng Văn thư Cao đẳng 0334628916  ntly.ps@bacgiang.edu.vn
73 Nguyễn Thị Trang Nhân Viên Kế toán Cao đẳng 0865677238  nttrang.ps@bacgiang.edu.vn
74  Thân Thu Hằng Nhân Viên Thư viện Đại học 0974234725  tthang.ps@bacgiang.edu.vn
75  Nguyễn Thị Hà Nhân Viên Y tế HĐ Cao đẳng 0973827258  nthyte.ps@bacgiang.edu.vn