Ban Giám Hiệu

HIỆU TRƯỞNG

THẦY: PHẠM HÙNG

Điện thoại: 0988103268 

Email: Phamhungln@gmail.com 


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

THẦY: DƯƠNG VĂN SAN

Điện thoại: 0983.896.467

Email: dvsan.ps@bacgiang.edu.vn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

THẦY: MAI ĐÌNH NHƯỜNG

Điện thoại: 0985419183

Email: mdnhuong.ln@bacgiang.edu.vn