Ban Giám Hiệu

HIỆU TRƯỞNG

THẦY: PHẠM HÙNG

Điện thoại: 0988103268 

Email: Phamhungln@gmail.com 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CÔ: NGUYỀN THỊ LÝ

Điện thoại: 0982544998

Email: ntlykt@bacgiang.edu.vn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

THẦY: MAI ĐÌNH NHƯỜNG

Điện thoại: 0985419183

Email: mdnhuong.ln@bacgiang.edu.vn