PHÒNG CHỐNG COVID19

Văn Bản Chỉ Đạo Mới về Phòng Chống Covid 19 tại các tệp đính kèm bên dưới

UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:19/KH-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 16 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong các cở sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19 trong trường học; Công văn số 510/BYT-MT ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid -19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp; Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh (ngày 09/02/2022); Hướng dẫn số 49/HD-SYT ngày 16/2/2022 của Sở Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong các cơ sở giáo dục[1] trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

[1] Bao gồm các trường mầm non/cơ sở mầm non độc lập tư thục, tiểu học, THCS, TH&THCS; các trường trung học phổ thông, phổ thông DTNT, các trung tâm GDNN, GDTX, trung tâm GDTX ngoại ngữ, tin học tỉnh, các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống, giáo dục hòa nhập, các đơn vị tư vấn du học.

Chi tiết tại các công văn hướng dẫn đính kèm: 

1. Kế hoạch của Sở GD&DT đảm bảo an toàn dịch bệnh trong các cơ sở GD 

2. Công văn 762 của Bộ YT hướng dẫn xác định cách ly F0, F1  

3. Công văn số 606 của Sở Y tế  về PCD đối với F1

4. Công văn số 626 của sở Y tế về cách ly y tế đối với F1

5.Công văn số 796 của Bộ YT về công tác PCD khi dạy học trực tiếp

6. Cục QLKCB Báo cáo điều trị COVID-19 trẻ em

7. Điều trị trẻ em SARS-CoV-2 tại nhà

8. Hướng dẫn điều chỉnh một số nội dung tại kế hoạch số 19 của sở  GD&DT

9. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

10. Y tế hướng dẫn PCD COVID trường học

11. Thông báo F1 đi học, làm việc bình thường

12. Sổ Tay Phục Hồi Sau COVID19