Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Phương Sơn năm học 2024-2025

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-SGDĐT ngày 15/12/2023 của Sở GDĐT về việc tuyển sinh lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 THPT năm học 2024-2025 đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt theo Quyết định số  418/QĐ-UBND ngày 21/12/2023; Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 02/3/2024 của UBND tỉnh về, việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 102; Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 102; Công văn số 603/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 16/4/2024 của Sở GDĐT Bắc Giang V/v hướng dẫn tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2024; Quyết định số 1226/QĐ- SGDĐT ngày 30/12/2023 của Sở GDĐT về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển GDĐT năm học 2024-2025;
Trường THPT Phương Sơn xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, cụ thể như sau:
I. Phương thức tuyển sinh, điều kiện dự thi, hồ sơ dự thi
1. Phương thức tuyển sinh: Theo hai hình thức tuyển thẳng và thi tuyển.

1.1. Tuyển thẳng
a. Đối tượng: Học sinh trường PTDTNT Lục Nam; học sinh là dân tộc rất ít
người; học sinh khuyết tật; học sinh đạt giải cấp quốc gia về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

b. Điều kiện:
– Học sinh có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy chế và có đăng ký nguyện vọng vào
trường.
– Học sinh tốt nghiệp THCS trường PTDTNT Lục Nam được đăng ký tuyển thẳng vào lớp 10 trường THPT Phương Sơn phải có hộ khẩu thường trú đúng địa bàn tuyển sinh của trường.
– Học sinh không có nguyện vọng dự tuyển thẳng được đăng ký tham gia thi tuyển vào lớp 10 các trường khác theo nguyện vọng.
1.2. Thi tuyển
Tất cả các đối tượng còn lại (các học sinh thuộc diện tuyển thẳng nhưng không trong địa bàn tuyển sinh của trường nếu có nguyện vọng học tại trường vẫn phải tham gia thi tuyển).
2. Điều kiện dự thi
– Học sinh tốt nghiệp THCS tại tỉnh Bắc Giang.

– Học sinh hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có nơi thường trú tại tỉnh Bắc Giang.
– Độ tuổi: Có độ tuổi trong quy định: từ 15 đến 17 tuổi (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển). Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể dự thi ở tuổi 18.
– Có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy chế tuyển sinh.
3. Đăng ký dự thi
a. Hình thức đăng kí dự thi
+ Hình thức 1: Trực tuyến (Dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS tại tỉnh Bắc Giang trong năm học 2023-2024)

Thí sinh đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh theo địa chỉ:
https://tuyensinhthpt.bacgiang.edu.vn và thực hiện theo hướng dẫn trên hệ thống để nhập thông tin vào Phiếu đăng ký dự thi; tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập của thí sinh đều là số Căn cước công dân/số định danh cá nhân của thí sinh, sau khi đăng nhập thí sinh đổi mật khẩu để bảo mật thông tin (thí sinh phải ghi nhớ mật khẩu đăng nhập); thời gian thí sinh đăng ký dự thi thực hiện theo quy định tại Phụ lục I; ảnh để thí sinh đưa lên hệ thống là ảnh mầu, nền trắng 4×6 cm (dung lượng ảnh không quá 100Kb), được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng;
+ Hình thức 2: Trực tiếp : Chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THCS ngoài tỉnh Bắc Giang (thí sinh hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có nơi thường trú tại tỉnh Bắc Giang); thí sinh tốt nghiệp THCS tại tỉnh Bắc Giang trước năm tổ chức thi (Thí sinh tự do).
b. Nguyện vọng và phiếu đăng kí dự tuyển
– Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 02 (hai) nguyện vọng (NV) dự tuyển vào
trường THPT (không bao gồm trường PTDTNT, Trường THPT Chuyên Bắc Giang), không phân biệt trường THPT công lập hay THPT ngoài công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2; trong đó, NV1 là trường THPT Phương Sơn (trường hợp nơi đó không đủ điều kiện thành lập Hội đồng coi thi thì thí sinh sẽ dự thi tại điểm thi do Sở GDĐT bố trí).
– Số phiếu đăng ký dự thi:
+ Nếu thí sinh chỉ có NV1 hoặc có cả NV1 và NV2 thì thí sinh chỉ có 01 phiếu đăng ký dự thi, được lưu tại trường THPT đăng ký dự thi;
+ Nếu thí sinh có nguyện vọng vào trường PTDTNT thì thí sinh có 02 phiếu đăng ký dự thi giống nhau (01 phiếu lưu tại trường THPT đăng ký dự thi, 01 phiếu trả thí sinh để thí sinh nộp tại trường PTDTNT mà thí sinh đăng ký dự tuyển).
* Lưu ý: Thí sinh chỉ được đăng ký ở một (01) trường NV1. Nếu thí sinh đăng ký hai (02) trường cùng NV1 sẽ bị hủy kết quả thi.
4. Hồ sơ thi
– Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh theo mẫu (Phụ lục II)

– Giấy khai sinh (bản photocopy).
– Bản chứng thực Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có); riêng xác nhận học sinh người dân tộc thực hiện theo Công văn số 1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành phần dân tộc.

– Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc không vi phạm pháp luật.
* Ghi chú: Nhà trường không nhận học bạ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THCS của thí sinh khi đăng ký dự thi.
II. Chế độ ưu tiên
(Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT).
* Học sinh đƣợc hưởng chế độ ưu tiên bằng hình thức cộng điểm bao gồm:
1. Cộng 2 điểm cho các thí sinh thuộc đối tượng sau:
– Con liệt sĩ;

– Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;
– Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;
– Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
– Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
– Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
2. Cộng 1,5 điểm cho các thí sinh thuộc đối tượng sau:
– Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng Lao động, con
của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;
– Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;
– Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.
3. Cộng 1 điểm cho các thí sinh thuộc đối tượng sau:
– Người dân tộc thiểu số hoặc có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

– Người có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở thôn, xã ĐBKK.
4. Thí sinh có nhiều diện ƣu tiên nêu trên chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.
III. Phương thức, hình thức, môn thi, ngày thi, lệ phí thi
1 – Phương thức: thi tuyển 03 môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

2- Hình thức thi:
Môn Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Môn Toán: thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận; thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 40 phút; hết thời gian 40 phút thí sinh dừng làm bài phần thi trắc nghiệm, úp Phiếu trả lời trắc nghiệm xuống bàn và chờ cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm (thời gian để cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm là 08 phút và không tính vào thời gian làm bài của thí sinh). Như vậy, tổng thời gian từ khi tính giờ làm bài đến khi thu bài phần thi tự luận (bao gồm cả thời gian thu Phiếu trả lời trắc nghiệm) là 128 phút. Thí sinh làm bài phần tự luận trên giấy thi.
Môn Tiếng Anh: thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận; thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 45 phút; hết thời gian 45 phút thí sinh dừng làm bài phần thi trắc nghiệm, úp Phiếu trả lời trắc nghiệm xuống bàn và chờ cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm (thời gian để cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm là 08 phút và không tính vào thời gian làm bài của thí sinh). Như vậy, tổng thời gian từ khi tính giờ làm bài đến khi thu bài phần thi tự luận (bao gồm cả thời gian thu Phiếu trả lời trắc nghiệm) là 68 phút. Thí sinh làm bài phần tự luận trên giấy thi.
Lưu ý: thí sinh làm xong phần thi trắc nghiệm trước thời gian quy định được làm tiếp phần thi tự luận.
3-Ngày thi và lịch thi

4. Nguyên tắc tuyển sinh và xét trúng tuyển
– Nguyên tắc tuyển sinh:

+ Điểm xét tuyển = Điểm bài thi môn Ngữ văn + Điểm bài thi môn tiếng Anh + Điểm bài thi môn Toán + Điểm ưu tiên (nếu có);
+ Điểm bài thi của các môn thi đều tính theo thang điểm 10,0 và hệ số 1.
– Đối với thí sinh đăng ký NV2: căn cứ vào điểm thi, Sở GDĐT tuyển không quá 10% chỉ tiêu tuyển sinh của trường và phải bảo đảm các điều kiện sau:
+ Chỉ tuyển các thí sinh đã đăng ký vào trường theo NV2 ghi trong phiếu đăng ký dự thi và không trúng tuyển nguyện vọng khác (THPT Chuyên, PTDTNT, NV1);
+ Điểm tham gia dự tuyển theo NV2 phải cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2.0 điểm;
+ Khi đã trúng tuyển NV2, thí sinh phải học tại trường trúng tuyển NV2 và không được chuyển đến các trường trên cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
– Xét trúng tuyển:
+ Tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu. Trường hợp lấy điểm xét tuyển cao hơn thì thiếu, lấy tiếp đến điểm thấp hơn liền kề thì thừa chỉ tiêu do lãnh đạo Sở GDĐT xem xét, quyết định.
+ Chỉ xét tuyển đối với thí sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0 (không).
– Thứ tự ưu tiên xét tuyển sinh: Trường THPT Chuyên, PTDTNT, NV1, NV2

5. Chỉ tiêu tuyển sinh
Năm học 2024-2025, trường THPT Phương Sơn tuyển 10 lớp, tổng số học
sinh được tuyển theo kế hoạch là: 450 học sinh (bao gồm các đối tượng tuyển thẳng và thi tuyển).
6. Lệ phí dự thi
Nhà trường sẽ thông báo chính thức khi có phê duyệt của Sở GDĐT trên cơ
sở dự toán của Hội đồng tuyển sinh nhà trường.
7. Lịch làm việc liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10- THPT Phương Sơn (theo Phụ lục I).
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 của
trường THPT Phương Sơn. Mọi thông tin liên quan đến tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024- 2025 được thông báo công khai tại:
– Bảng tin của nhà trường.
– Cổng thông tin điện tử: http://thptphuongson.edu.vn.
Trong quá trình thực hiện , nếu có vướng mắc, đề nghị các trường THCS và Thí sinh, Phụ huynh liên hệ với Thầy Dương Văn San- PHT, Phó Ban tuyển sinh – điện thoại: 0983.896.467 để được giải đáp.
Trường THPT Phương Sơn thông báo và kính mong được sự quan tâm, phối hợp của Phòng GDĐT Lục Nam, các trường THCS trên địa bàn tuyển sinh thông báo rộng rãi kế hoạch tuyển sinh đến phụ huynh và học sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *