Các giải pháp nâng cao chất lượng trong việc kết nạp đảng viên là học sinh năm 2024

Tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên cho học sinh:

Phát triển đảng viên trong học sinh có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên. Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong học sinh của Chi bộ Trường THPT Phương Sơn đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận; song, vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

Phát triển đảng viên trong học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và phát triển đảng viên nói riêng. Một mặt, phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên nhằm lựa chọn, bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú là học sinh; qua đó, tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; mặt khác, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, phù hợp với yêu cầu của Đảng và xu thế vận động của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Như vậy, phát triển đảng viên trong học sinh không chỉ là vấn đề xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, mà còn là một quy luật mang tính tất yếu khách quan của sự nghiệp cách mạng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển đảng viên trong học sinh:

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quan tâm chăm lo bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng học sinh ưu tú. Trong Di chúc, Người viết: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ là rường cột của đất nước, có vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thấm nhuần tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng thanh niên, học sinh ưu tú luôn là chủ trương quan trọng xuyên suốt các nhiệm kỳ Đại hội Đảng và được đề cập trong nhiều văn bản của Đảng. Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 30-5-1998, của Bộ Chính trị, “Về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học. Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 12-10-2004, của Ban Bí thư, “Về kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh của Người”, nêu rõ: “Chú ý kết nạp vào Đảng những người ưu tú là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản  Hồ Chí Minh, công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, phụ nữ, dân tộc thiểu số, người lao động trong các thành phần kinh tế”. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25-7-2008, của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013, của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI, “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, cũng đã đề ra nhiệm vụ “Coi trọng công tác phát triển đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong các trường học”. Ngày 21-1-2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW “Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Chỉ thị số 28-CT/TW yêu cầu, các cấp ủy, chi bộ thường xuyên lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội; qua đó, phát hiện nhân tố tích cực, nhất là đoàn viên thanh niên, công nhân, người lao động có thành tích, gương mẫu trong phong trào, có uy tín trong nhân dân để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện cho họ phấn đấu trở thành đảng viên.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định chủ trương: “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang”(2). Đặc biệt, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; trong đó, nhấn mạnh yêu cầu coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu…

Thực trạng công tác phát triển đảng viên là học sinh của Trường THPT Phương Sơn:

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên là học sinh; nhờ đó, công tác này đạt được kết quả tích cực. Chi bộ trường THPT Phương Sơn là một trong những đơn vị dẫn đầu về công tác phát triển đảng là học sinh trong toàn huyện Lục Nam.

Thuận lợi

-Việc phát triển đảng là học sinh nhận được sự chỉ đạo cấp ủy Đảng các cấp, sự quan tâm của phụ huynh học sinh và bản thân các em học sinh.

-Các đảng viên mới là học sinh có bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động tại trường học và ở khu dân cư.

-Nguồn quần chúng là học sinh đủ điều kiện kết nạp đảng còn nhiều, gồm các em có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.Qua các hoạt động đoàn, phong trào thi đua học tập, nhiều nhân tố tích cực là đoàn viên trong học sinh, trí thức trẻ có thành tích nổi bật được phát hiện và giới thiệu cho tổ chức đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Hạn chế

-Số lượng đảng viên mới là học sinh, sinh viên hằng năm kết nạp còn ít, chưa tương xứng với nguồn lực tiềm năng hiện có ở nhà trường. Cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, một bộ phận học sinh, trong trường học có nhận thức chính trị còn hạn chế, chưa giác ngộ mục tiêu, lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng.

-Việc phân công đảng viên giúp đỡ phát hiện quần chúng ưu tú vào Đảng, thực hiện thủ tục kết nạp đảng viên đối với học sinh còn bất cập nhất định: một số đảng viên chưa phát huy tinh thần trách nhiệm khi được phân công giúp đỡ quần chúng; việc thẩm tra, xác minh lý lịch gặp khó khăn: một số trường hợp rất khó khăn khi xác định nhân thân (bố hoặc mẹ ở nước ngoài hoặc từng ở nước ngoài, làm cho công ty nước ngoài; việc lập hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên còn có sai sót: viết thiếu thông tin, tẩy xóa, chậm tiến độ về thời gian.

-Nhiều học sinh có thành tích cao nhưng không đủ tuổi.

– Nguồn kinh phí chi cho công tác phát triển đảng còn hạn chế: công tác phí…

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên là học sinh

Một là, nguồn quần chúng để xem xét kết nạp vào Đảng là học sinh có số lượng đông, nhưng số có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chiếm tỷ lệ thấp, do sự ràng buộc “cứng” về độ tuổi xét kết nạp vào Đảng. Theo quy định “tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi… , thực tế nhiều học sinh xuất sắc nổi bật trong học tập và rèn luyện, tham gia phong trào đã được học lớp bồi dưỡng về Đảng, nhưng chưa đủ 18 tuổi để xem xét kết nạp.

Hai là, cần làm tốt công tác tuyên truyền về việc phấn đấu trở thành đảng viên ở các khối lớp đặc biệt là khối 12. Nòng cốt là Đoàn thanh niên cùng với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn. Cần xây dựng và định hướng cho các em học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện: các đội tuyển văn hóa, thể dục thể thao cấp tỉnh và cấp cơ sở; các em học sinh tích cực tham gia công tác đoàn và các hoạt động của nhà trường.

Ba là, hạn chế về trình độ nhận thức chính trị của học sinh. Mặc dù được bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng chính trị, nhưng do tuổi đời còn quá trẻ, nên nhiều học sinh phổ thông chưa có nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc về Đảng. Một số học sinh khi được vận động đi học cảm tình đảng còn chưa muốn tham gia vì lý do học xong phổ thông đi du học hoặc sau này không làm cho các cơ quan nhà nước…

Bốn là, việc phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ đối tượng cảm tình Đảng gặp nhiều khó khăn. Đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng chưa thể hiện hết vai trò, trách nhiệm; năng lực, sự am hiểu về công tác đảng còn hạn chế.

Các giải pháp trọng tâm

Thứ nhất, cấp ủy chi bộ, nhất là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm, tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong trường học. Cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo nhà trường, tổ chức đoàn thanh niên phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên đối với học sinh ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng, cho hệ thống chính trị các cấp cả trước mắt và lâu dài.

Thứ hai, từng bước nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong học sinhCấp ủy chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên của cả nhiệm kỳ và hằng năm. Tạo môi trường thuận lợi để học sinh  học tập, giác ngộ lý tưởng, hình thành động cơ trong sáng, tích cực rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho học sinh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, ý thức chấp hành pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi học sinh, sinh viên trong nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tập trung thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, thời gian xác minh, thẩm tra đề nghị kết nạp đảng viên.

Thứ ba, sửa đổi, tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư, phó bí thư, cấp ủy làm công tác phát triển đảng; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ.

Thứ tư, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền, vận động, tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, nhằm tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Hằng năm, chi bộ có kế hoạch chỉ đạo tổ chức đoàn thanh niên giới thiệu học sinh là đoàn viên ưu tú để chi bộ có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới từ nguồn học sinh, sinh viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng thêm nguồn lực cho Đảng, làm cho tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh, trực tiếp bổ sung, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Để công tác này thật sự chất lượng, hiệu quả, cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện tốt từng khâu, từng bước, chặt chẽ, nghiêm túc, từ công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, yêu cầu cấp thiết là phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên trong học sinh. Cấp ủy chi bộ cần thường xuyên quan tâm, chăm lo đến lực lượng quần chúng ưu tú này, để học sinh khẳng định được vai trò trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại./.

Một số hình ảnh lế kết nạp Đảng viên cho các em học sinh năm 2024

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *