Quyết định Công nhận giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi Hội thi giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2020-2024 nội dung viết và trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Quyết định số 593/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ kết quả của Hội đồng chấm thi nội dung trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp THPT chu kỳ 2020-2024;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi Hội thi giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2020-2024 nội dung viết và trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, KH-TC, TCCB, thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

DS các thầy cô Trường THPT Phương Sơn đạt giáo viên dạy giỏi Hội thi giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2020-2024 nội dung viết và trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục

 

Chi tiết tại đây: QĐ Công nhận giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi Hội thi giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2020-2024 nội dung viết và trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.